Privatumo politika

„Multikino Lietuva“ yra įsipareigoję saugoti savo Klientų privatumą bei rūpintis, kad jų asmeniniai duomenys būtų saugūs. „Multikino Lietuva“  asmens duomenų valdymas ir tvarkymas yra vykdomas vadovaujantis 2016 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais teisės aktais ir Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis.

Trumpai apie „Multikino Lietuva“ vykdomą Privatumo politiką:

 1. „Multikino Lietuva“ tvarkomi asmens duomenys yra renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais bei tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais. Renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujama iš duomenų subjektų pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, taip pat nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys.
 2. "Multikino Lietuva“ tvarkomi asmens duomenys turi būti tikslūs ir nuolat atnaujinami. Asmens duomenys yra tikslinami, keičiami, papildomi, sunaikinami, o jų tvarkymas sustabdomas duomenų subjekto prašymu ir/ar Bendrovės iniciatyva;
 3. "Multikino Lietuva“ neteikia asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai duomenų teikimas vykdomas įgyvendinant teisėsaugos institucijų ar ikiteisminio tyrimo ar kitų pagal įstatymą įgaliotų tyrimo institucijų nurodymus .

   

Asmeninės informacijos kaupimas ir naudojimas:

 1. Atlikdamas užsakymą, Klientas turi pateikti savo kontaktinę informaciją (vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, adresas ir kt.). Tai leidžia „Multikino Lietuva“ įvykdyti Kliento užsakymą bei su juo susisiekti iškilus nesklandumams dėl užsakymo vykdymo ar paslaugos suteikimo.
 2. Visa su Klientu susijusi informacija (asmeniniai duomenys bei informacija apie apmokėjimą) nėra perduodama trečiosioms šalims. „Multikino Lietuva“ gerbia savo Klientų privatumą bei jų asmeninių duomenų konfidencialumą bei visus Klientų duomenis naudoja vadovaujantis 2016 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 beiLietuvos Respublikos duomenų apsaugos teisės aktais.
 3. „Multikino Lietuva“ pranešimai siunčiami tik gavus jūsų sutikimą dėl duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais. „Multikino Lietuva“ naujienas el. paštu / telefonu gauna tik tai užsisakę Klientai. Jei Klientui nėra aktualios „Multikino Lietuva“ siunčiamos naujienos, jis bet kada gali jų atsisakyti.

  „Multikino Lietuva“ privalomai siunčia tik svarbią, su Kliento užsakymu susijusią informaciją (bilietai, rezervacijos kodas ir pan.), kurią Klientui privalu žinoti. Klientų el. pašto adresai bei telefono numeriai nėra perduodami trečiosioms šalims.

 4. Ne asmeninių duomenų kaupimas ir naudojimas. Statistikos tikslais, „Multikino Lietuva“ renka informaciją apie svetainės lankytojus (apsilankymo laikas, trukmė, peržiūrėtų puslapių skaičius, šalis, kuri interneto naršyklė buvo naudojama, iš kurios svetainės ateita ir pan.). Ši informacija neidentifikuoja konkretaus asmens, tačiau ji suteikia statistinę informaciją, kurią „Multikino Lietuva“ gali analizuoti ir vėliau ją pritaikyti svetainės funkcionalumo gerinimui, naudoti duomenis marketingo bei Klientų aptarnavimo tikslais. Lankytojų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims.
 5. Visus įmonės tvarkomų ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLUS, rasite Čia
 6. Asmens duomenų saugojimo terminai Čia. 

Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka:

 1. žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą (ši teisė gali būti įgyvendinama supažindinant duomenų subjektą su privatumno politika, asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, informacinių iškabų pagalba informuojant duomenų subjektus apie vaizdo duomenų tvarkymą);
 2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus, taip pat gauti dokumentų, kuriame yra jų asmens duomenys, kopiją;
 3. reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų;
 4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
 5. reikalauti perkelti duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai duomenų subjektui patogia forma (tuos duomenis, kuriuos Bendrovei pateikė pats Duomenų subjektas);
 6. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
 7. atšaukti duotą sutikimą (jei asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu).
 8. Gavusi duomenų subjekto prašymą, UAB „Multikino Lietuva“ ne vėliau kaip per 30 dienų neatlygintinai pateikia atsakymą subjektui pageidaujamu būdu ir forma.
 9. Bendrovė nedelsdama praneša duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
 10. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti šiame skyriuje nurodytas teises, turi kreiptis su prašymu tiesiogiai į UAB „Multikino Lietuva“ personalo vadovą arba elektroniniu paštu: vilniusozas@multikino.lt 

Slapukai:

"Multikino Lietuva“ svarbi statistinė informacija, koks yra svetainės lankytojų grįžtamumas. Pakartotiniems apsilankymams skaičiuoti „Multikino Lietuva“ svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukai neidentifikuoja konkretaus asmens, jie tik skaičiuoja svetainės lankytojų statistiką. Apie naudojamus slapukus galite daugiau skaityti, čia.

 Nuorodos į kitus tinklalapius

„Multikino Lietuva“ svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, tačiau „Multikino Lietuva“ nėra atsakinga už tų interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo bei saugumo užtikrinimo metodus.

Saugumo politika

"Multikino Lietuva“ įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo numato:

a. infrastruktūrines priemones (tinkamas patalpų išdėstymas, tinkamas techninės įrangos išdėstymas ir priežiūra, griežtas priešgaisrinės saugos normų laikymasis, kontroliuojamas patekimas į Bendrovės patalpas);

b. administracinės priemones (tinkamas darbo organizavimas, darbuoto

jų informavimas, auditas, vidaus teisės aktų nuolatinis atnaujinimas);

c. informacinių sistemų priežiūra ir saugos auditas (tinklo valdymas, naudojimosi internetu saugumo užtikrinimas).

Klientų sutikimas su „Multikino Lietuva“ Privatumo politika

Naudodamiesi "Multikino Lietuva“ paslaugomis, Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su „Multikino Lietuva“ Privatumo politika bei jai neprieštarauja.

Privatumo politikos nuostatų keitimas

Atsirandant naujiems produktams ir (ar) paslaugoms, mums gali prireikti atnaujinti šį privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją. 

Jei atliksime esminius šio privatumo pranešimo pakeitimus, mes apie tai informuosime mūsų interneto svetainėje

Autorių teisės

Visa „Multikino Lietuva“ internetinėje svetainėje pateikiamai informacijai, tekstams ir kitam turiniui suteikiama Autorinių teisių apsauga. T.y. niekas neturi teisės kopijuoti „Multikino Lietuva“ svetainėje esančios informacijos negavęs „Multikino Lietuva“ sutikimo, išskyrus atvejus, kai tai naudojama asmeniniams poreikiams.

Pasakykite mums, ką galvojate

Jei turite pastabų bei pasiūlymų apie "Mulitkino Lietuva“ vykdomą privatumo politiką taip pat klausimų, prašymų dėl asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į mus jums patogiausiu būdu, žemiau nurodytais kontaktais:

raštu: el. paštu: vilniusozas@multikino.lt,

adresu: Ozo g. 18, Vilnius, PPC OZAS, Multikino kino teatras

žodžiu: +37062051558, +37052195376